Webtárhely megrendelés
- Web alap csomag -

< vissza a tárhely csomagokhoz

Megrendelő adatai

Szervezet vagy természetes személy, akinek számára a tárhely átadásra kerül.

Domain név a tárhelyhez:

Igénylő neve:

Irányítószám     Város:

E-mail címe:

Telefonszám:

Utca, házszám, emelet, ajtó:

Webhosting szerződés


A Webhosting Szerződés (továbbiakban Szerződés) létrejött egyrészről Szolgáltató, másrészről Megrendelő között (együtt Felek), az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1. A Szerződés tárgya és tartalma
A Szolgáltató a Megrendelő részére a jelen Szerződés egységes és elválaszthatatlan részét képező Mellékleten meghatározott Webhosting szolgáltatást biztosítja, melyért a Megrendelő a Szolgáltató által meghatározott, a Megrendelőlapon feltüntetett díjszabásban foglalt díjat köteles fizetni. A Szolgáltató mindenkori (a szolgáltatásokhoz kapcsolódó) díjszabása megtalálható a www.contactnet.hu weboldalon.

2. A szolgáltatás feltételei, Felek kötelezettségei
A Szolgáltató kötelezettsége a Megrendelő által megrendelt szolgáltatást biztosítani. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő nevét, linkjét és weblapját a Szolgáltató valamennyi lapján a partnerei közt szerepeltetni. A szerver erőforrás, illetve a sávszélesség jelentős leterhelése esetén a Szolgáltató - előzetes egyeztetés után - jogosult a szolgáltatás díját emelni. A Szolgáltató az általa üzemeltetett szolgáltatás meghibásodása és esetleges kimaradása következtében keletkezett közvetlen, illetve közvetett károkért felelősséget nem vállal. A Megrendelő a szolgáltatást kizárólag csak jogszerű és törvényes célokra használhatja. A Szolgáltató teljességgel kizárja ezzel kapcsolatban mindennemű felelősségét harmadik személyekkel szemben is, tekintettel arra, hogy az adatforgalom tartalma felett nincs módja bármilyen kontrollt gyakorolni. A Szolgáltató jogosult felfüggeszteni vagy korlátozni a szolgáltatást akkor, ha a Megrendelő által a szerveren elhelyezett tartalom, a Megrendelő által folytatott tevékenység vagy az azok által kiváltott, más internetfelhasználók irányából tapasztalható tevékenységek veszélyeztetik a szerverek működőképességét, biztonságát, beleértve a szerverre nézve az átlagosnál jóval nagyobb terhelést jelentő szolgáltatások esetét is. A szolgáltatás ilyen okból történő felfüggesztése nem mentesíti a Megrendelőt a szolgáltatás díjának megfizetése alól.

A Szolgáltató a szervereken elhelyezett fájlokról, adatokról, beállításokról rendszeres időközönként biztonsági mentést készít, illetve mindent megtesz a Megrendelő adatainak védelme érdekében. A szervereken elhelyezett adatok teljes biztonságát ugyanakkor szavatolni nem tudja. A Szolgáltató az esetleges adatvesztésből eredő károkért felelősséget nem vállal, és felhívja a Megrendelő figyelmét a szerveren tárolt állományok rendszeres, saját eszközökön történő mentésének fontosságára. A Szolgáltató az Internet hálózat működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért, és harmadik fél által okozott üzemzavarért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltatót nem terheli a felelősség abban az esetben sem, ha a Megrendelő, illetőleg a Megrendelő alkalmazottai nem szakszerűen, nem a műszaki és szakmai előírásoknak megfelelően kezelik a Szolgáltató által nyújtott vagy használatra átengedett szolgáltatásokat.

A tárhely eléréséhez szükséges felhasználónév és jelszó titokban tartásáért a Megrendelő felel. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használata kizárólag a saját felelősségére történik.

A Megrendelő önmaga köteles gondoskodni a szolgáltatás keretében biztosított szerver tárterületén elhelyezendő web oldalak és egyéb tartalmak elkészítéséről és a szerverre történő feltöltéséről. A tartalmak elkészítéséhez Szolgáltató sem szoftver-, sem hardvereszközt nem bocsát a Megrendelő rendelkezésére.

3. A Szolgáltató Ügyfélszolgálata
Szolgáltató saját telephelyén hétfőtől-péntekig 08-17.30 óra között ügyfélszolgálatot biztosít a felmerülő technikai problémák és új igények regisztrálására, illetve a lehető legrövidebb idő alatt történő megoldására. Az Ügyfélszolgálat elérhető elektronikus levelezésen keresztül az info@contactnet.hu címen, vagy telefonon a +36-42/506-637 telefonszámon.

4. Adatkezelés és adatvédelem
A Szolgáltató a Megrendelő adatait kizárólag a hatályos adat védelmi előírásoknak megfelelően kezelheti. A Szolgáltató köteles titokban tartani a Megrendelő azonosító kódjait, jelszavait. Szolgáltató köteles a Megrendelő személyes adatait a 1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezéseit, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt illetőleg az “Online Privacy Alliance” ajánlásait figyelembe véve biztonságosan kezelni.

5. A szolgáltatás díja, fizetési feltételek
A Megrendelő a szolgáltatásért a Szolgáltató díjszabásában és a Mellékleten feltüntetett díjat fizeti meg a Szolgáltató számlája alapján. A Szolgáltató a díjat többnyire előre számlázza, de saját döntése alapján számlázhatja utólag is. A szolgáltatói díj a számlában foglalt napon és módon esedékes. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató egyszeri 2000 Ft + ÁFA és a késedelmes összeg 2 ezrelékét kitevő, de minimálisan 300,- Ft + ÁFA összegű napi késedelmi pótdíjat jogosult felszámítani. A Szolgáltató nem számít fel késedelmi díjat 30 napos késedelemig, abban az esetben, ha a Megrendelő a késedelem előtt írásban fizetési halasztást kért és azt a Szolgáltató írásban jóváhagyta. A Megrendelő elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, késedelmi kamat felszámítására és a Megrendelő adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósság behajtó társaságnak.

A jelen Szerződés rendelkezéseinek módosítását a Szolgáltató egyoldalúan is kezdeményezheti. Ez esetben a módosított Szerződés szöveget a szolgáltató köteles a Megrendelőnek a módosítás hatályba lépését legalább 30 nappal megelőzően írásban, vagy e-mail útján elküldeni. Ha a Megrendelő az egyedi szolgáltatási megállapodást a Szolgáltató módosítási javaslatának közlését követő 15 napon belül nem mondja fel, úgy a Szolgáltató módosítási javaslata a Megrendelő részéről elfogadottnak tekintendő. A szerződő Felek elfogadják az elektronikus levelezést, és a telefaxot, mint a két Fél közötti hivatalos kommunikációs módot. A Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik Fél jogutóddal történő megszűnése esetén a Szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek a jogutódot azonos feltételekkel megilletik, illetve terhelik.

A Megrendelő aláírásával elismeri, hogy a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit (amely megtalálható a www.contactnet.hu weboldalon) megismerte, és magára kötelezően elfogadja. A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv előírásai és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók és irányadóak. Jelen Szerződés alkalmazásából eredő bármely jogvitájuk esetére - peren kívüli egyezség hiánya esetén - a szerződő Felek a nyíregyházi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki, amelynek alávetik magukat. Amennyiben a jelen Szerződés bármely pontja érvénytelen, úgy az egész Szerződés nem válik érvénytelenné, az érvénytelen rész helyébe a Felek akaratához legközelebb eső hasonló szabály lép.

Jelen Szerződés az egyidejű aláírás napján, egyéb esetben azon a napon lép hatályba, amely napon az egyik szerződő Fél által cégszerűen aláírt Szerződés kettő példánya a másik Fél által is ily módon aláírva, az egyik példánya visszaérkezik az elsőként aláíró Félhez. A Szerződést a szerződő Felek képviselői elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag és cégszerűen írták alá a Szerződés utolsó oldalán, a Szerződés megelőző oldalain pedig szignójukkal látták el. Jelen Szerződés 2 példányban készült.

6. A Szerződés időtartama, felmondása
Felek a jelen Szerződést határozatlan időtartamra kötik. A szolgáltatások érvényességének lejáratát, a fizetési és szolgáltatási ciklus alapján, illetve a megújítási díj megfizetésének esedékességét a Megrendelő saját érdekében tartozik figyelemmel kísérni, és fizetési kötelezettségének határidőben eleget tenni. A Szerződés Megrendelő általi felmondása akkor hatályos, ha azt a Megrendelő ajánlottan feladott levélben, vagy elektronikus levél útján, a info@contactnet.hu e-mail címre eljuttatta Szolgáltatóhoz és annak megérkezését Szolgáltató visszaigazolta. A Szerződés Szolgáltató általi felmondása akkor hatályos, ha azt a Szolgáltató ajánlottan feladott levélben vagy a saját rendszerében nyilvántartott elektronikus levelezési címre eljuttatta Megrendelőhöz.

Szolgáltató részéről a felmondást követő harmadik nap után a Szerződés felmondottnak tekintett, amennyiben annak megérkezését Megrendelő a határidőn belül nem igazolja vissza. Ha a Szolgáltatás sajátosságai következtében a Szolgáltató nem rendelkezik a Megrendelő írásban (hagyományos vagy elektronikus levélben) történő értesítéséhez szükséges információkkal, akkor a Szolgáltató a Megrendelőt a Szerződés felmondásáról egyéb módon is értesítheti.

A Megrendelő a Szerződést csak írásban (hagyományos vagy elektronikus levélben) megküldött felmondással, illetve Szolgáltató ügyfélszolgálatán személyesen mondhatja fel.

A felmondásnak tartalmaznia kell
a felmondás indoklását (ha a Fél a felmondás indokolására köteles)

a Szolgáltató felmondása esetén a felmondási időt és a megszűnés esedékességének napját

A rendes felmondási idő mindkét fél részéről 30 nap, amennyiben a Felek írásban másképp nem rendelkeznek. Amennyiben a Megrendelő a Szerződést a lejárat előtt felmondja, a már megfizetett fenntartási díj, csomag díj és tárhely díj időarányos részére nem tarthat igényt. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató által kiállított esedékes számlán feltüntetett és kiszámlázott Szolgáltatási időszak megkezdését követően a Szolgáltatás bármilyen - a Szolgáltató érdekkörén kívüli okok miatt – megszűnik, akkor Szolgáltató jogosult a kiszámlázott teljes összeget követelni. Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének szolgáltató írásos felszólítása ellenére sem tesz eleget. Szolgáltató jogosult továbbá azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, amennyiben a tudomására jut, hogy a Megrendelő törvénybe ütköző célra használja a szolgáltatást.
A Szolgáltató jogosult a szolgáltatási díjakat egyoldalúan is emelni, melyről a Megrendelőt köteles írásban értesíteni. Ha a Megrendelő a Szerződést a díjemelési értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül nem mondja fel, úgy a Szolgáltató díjemelése a Megrendelő részéről elfogadottnak tekintendő. Megrendelő kötelessége, hogy amennyiben nem kapja meg az aktuális szolgáltatói számlát, erről tájékoztassa a Szolgáltatót.

7. Egyéb rendelkezések
A jelen Szerződés rendelkezéseinek módosítását a Szolgáltató egyoldalúan is kezdeményezheti. Ez esetben a módosított Szerződés szöveget a szolgáltató köteles a Megrendelőnek a módosítás hatályba lépését legalább 30 nappal megelőzően írásban, vagy e-mail útján elküldeni. Ha a Megrendelő az egyedi szolgáltatási megállapodást a Szolgáltató módosítási javaslatának közlését követő 15 napon belül nem mondja fel, úgy a Szolgáltató módosítási javaslata a Megrendelő részéről elfogadottnak tekintendő. A szerződő Felek elfogadják az elektronikus levelezést, és a telefaxot, mint a két Fél közötti hivatalos kommunikációs módot. A Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik Fél jogutóddal történő megszűnése esetén a Szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek a jogutódot azonos feltételekkel megilletik, illetve terhelik.


Fizetendő végösszeg: 11 880 Ft / év


Az adatkezelési irányelveket elovastam, és hozzájárulok adataim kezeléséhez!

Az űrlap elküldéséhez kérjük pipáld be a "Nem vagyok robot" jelölőnégyzetet!